Khắc Phục Lỗi Tiếng Việt Ở Mục Lục Template Median UI v1.3


Mô Tả

 Có vẻ như có rất nhiều các bạn sử dụng giao diện Median UI v1.3 và gặp trường hợp lỗi Mục Lục khi sử dụng tiếng việt đúng không ạ?

Thì trong bài viết này mình sẽ hưỡng dẫn anh em cách khắc phục trường hợp này nhé.


Khắc Phục

Các bạn dòng code dưới đây
<script>/*<![CDATA[*/ function medianTOC(){var a=1,b=0,c=""; document.getElementById("post-body").innerHTML=document.getElementById("post-body").innerHTML.replace(/<h([\d]).*?>(\n.*?|.*?)<\/h([\d]).*?>/gi,function(d,e,f,g){return e!=g?d:(e>a?c+=new Array(e-a+1).join("<ol class='point"+a+"'>"):e<a&&(c+=new Array(a-e+1).join("</ol></li>")),b+=1,c+='<li><a href="#'+f.replace(/[^a-z0-9]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"")+'" title="'+f+'">'+f.replace(/[^a-z0-9]/gi," ")+"</a>",a=parseInt(e),"<h"+e+" id='"+f.replace(/[^a-z0-9]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"")+"'>"+f+"</h"+g+">")}),a&&(c+=new Array(a+1).join("</ol>")),document.getElementById("post-tocContent").innerHTML+=c} /*]]>*/</script>

Và thay nó thành

<script>/*<![CDATA[*/ function medianTOC(){var a=1,b=0,c=""; document.getElementById("post-body").innerHTML=document.getElementById("post-body").innerHTML.replace(/<h([\d]).*?>(\n.*?|.*?)<\/h([\d]).*?>/gi,function(d,e,f,g){return e!=g?d:(e>a?c+=new Array(e-a+1).join("<ol class='point"+a+"'>"):e<a&&(c+=new Array(a-e+1).join("</ol></li>")),b+=1,c+='<li><a href="#'+f.replace(/[^a-z]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"_")+'" title="'+f+'">'+f+"</a>",a=parseInt(e),"<h"+e+" id='"+f.replace(/[^a-z]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"_")+"'>"+f+"</h"+g+">")}),a&&(c+=new Array(a+1).join("</ol>")),document.getElementById("post-tocContent").innerHTML+=c} /*]]>*/</script>

Sau đó lưu lại và ra kiểm tra