Chia Sẻ Widget Covid - 19 Cho Blogger/ Blogspot Sử Dụng Boostrap
Để làm được widget này các bạn vào Bố Cục - Thêm tiện ích - HTML/JavascriptSau đó các bạn chèn đoạn mã này vào:

<div class="container">
 <!-- Card stats -->
 <div class="card card-stats">
  <!-- Card body -->
  <div class="card-body">
   <div class="col">
    <h5 class="card-title text-uppercase text-muted">Total Cases</h5>
    <span class="h2 font-weight-bold total_cases color-red count">0</span>
   </div>
   <div class="icon icon-shape bg-gradient-red text-white rounded-circle shadow">
    <i class="fas fa-users"></i>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="card card-stats">
  <!-- Card body -->
  <div class="card-body">
   <div class="col">
    <h5 class="card-title text-uppercase text-muted">Deaths</h5>
    <span class="h2 font-weight-bold deaths color-blue count">0</span>
   </div>
   <div class="icon icon-shape bg-gradient-blue text-white rounded-circle shadow">
    <i class="fas fa-procedures"></i>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="card card-stats">
  <!-- Card body -->
  <div class="card-body">
   <div class="col">
    <h5 class="card-title text-uppercase text-muted">Recovered</h5>
    <span class="h2 font-weight-bold recovered color-green count">0</span>
   </div>
   <div class="icon icon-shape bg-gradient-green text-white rounded-circle shadow">
    <i class="fas fa-child"></i>
   </div>
  </div>
 </div>

</div>
Sau đó chèn thêm CSS để làm đẹp Widget:

<style>

.text-muted {
 color: #8898aa !important;
}

.text-uppercase {
 text-transform: uppercase !important;
}

.text-white {
 color: #fff !important;
}

.shadow {
 box-shadow: 0 0 2rem 0 rgba(136, 152, 170, 0.15) !important;
}

.rounded-circle {
 border-radius: 50% !important;
}

.font-weight-bold {
 font-weight: 700 !important;
}h1.title {
 font-size: 1.4rem;
 font-weight: 700;
 text-align: center;
 margin: 1rem 0;
}

.col {
 max-width: 100%;
 flex-basis: 0;
 flex-grow: 1;
}

.card {
 position: relative;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 min-width: 0;
 word-wrap: break-word;
 border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);
 background-color: #fff;
 background-clip: border-box;
 border: 0;
 box-shadow: 0 0 2rem 0 rgba(136, 152, 170, 0.15);
 border-radius: 10px;
 margin-bottom: 10px;
}

.card-body {
 min-height: 1px;
 padding: 1.5rem;
 display: flex;
 padding: .7rem 1.2rem;
 border-radius: 15px;
}

.card-body .h2 {
 font-size: 1.3rem;
}

.card-body .icon {
  width: 3rem;
  height: 3rem;
  max-width: 100%;
  flex: 0 0 auto;
}

.card-body h5 {
  font-family: 'Roboto','DM Serif Text', sans-serif;
  font-size: 10px;
  margin-bottom: 5px;
}

.icon-shape {
 display: inline-flex;
 padding: 12px;
 text-align: center;
 border-radius: 50%;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}

.icon-shape i,
.icon-shape svg {
 font-size: 1.2rem;
}

.bg-gradient-red {
 background: linear-gradient(87deg, #f5365c 0, #f56036 100%) !important;
}

.bg-gradient-blue {
 background: linear-gradient(87deg, #11cdef 0, #1171ef 100%) !important;
}

.bg-gradient-green {
 background: linear-gradient(87deg, #2dce89 0, #2dcecc 100%) !important;
}

.bg-gradient-orange {
 background: linear-gradient(87deg, #fb6340 0, #fbb140 100%) !important;
}
@media (min-width: 767px) {
 .social {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 33.33%;
 }
 .social ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
 }

 .social ul li {
  margin: 5px 10px;
 }

 .social ul li a {
  color: #403f4c;
  font-size: 25px;
  height: 50px;
  width: 50px;
  text-decoration: none;
 }

 .social ul li a:hover {
  color: #272523;
 }
}

</style>
Nếu chưa có kho thư viện Boostrap thì bạn thêm đoạn này trên thẻ </head>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
Và thư viện FontAwesome để hiện thị Icon
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous"/>
Vậy là xong các bạn lưu lại và chiêm ngưỡi nha