Cách Xóa Border Khung Bình Luận BloggerCách hẳn các bạn rất ghét cái border của khung bình luận này. Thì nay tui sẽ hưỡng dẫn các bạn cách bỏ cái border nhé. Rất đơn giản thôi ạ

Bước 1:


Đầu tiên các bạn thay thẻ <b:templateUrl='fancy.xml' vào thẻ html
<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateUrl='fancy.xml' b:templateVersion='1.2.0' ..... .... >

Bước 2:


Tìm thẻ <b:skin><![CDATA[ và thay vào đoạn code này vào bên dưới ( Thấy báo trùng thì cứ xóa mịa nó đi )

/*
<Group description="Body">
 <Variable name="body.background" description="Background" type="background" color="$(body.background.color)" default="$(color) none repeat scroll top left" value="#ffffff url(#) no-repeat scroll top center /* Credit: Mae Burke (http://www.offset.com/photos/389967) */;"/>
 <Variable name="body.background.color" description="Background color" type="color" default="transparent" value="transparent"/>
 <Variable name="body.title.font.small" description="Title font (small)" type="font" default="$(garamond20)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.title.font.large" description="Title font (large)" type="font" default="$(garamond24)" value="normal 400 24px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.title.color" description="Title color" type="color" default="#000" value="#000000"/>
 <Variable name="body.action.font.small" description="Action font (small)" type="font" default="$(Roboto12)" value="normal 400 12px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.action.font.large" description="Action font (large)" type="font" default="$(Roboto14)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.action.color" description="Action color" type="color" default="#4267b2" value="#4267b2"/>
 <Variable name="body.text.font" description="Text font" type="font" default="$(garamond20)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.text.color" description="Text color" type="color" default="#000" value="#000000"/>
 <Variable name="body.link.color" description="Link color" type="color" default="#4267b2" value="#4267b2"/>
 <Variable name="body.widget.title.font.small" description="Gadget title font (small)" type="font" default="$(Roboto12)" value="normal 400 12px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.widget.title.font.large" description="Gadget title font (large)" type="font" default="$(Roboto14)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.widget.title.color" description="Gadget title color" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.54)" value="rgba(0, 0, 0, 0.54)"/>
 <Variable name="body.filter.background.color" description="Filter background color" type="color" default="#302c24" value="#302c24"/>
 <Variable name="body.filter.text.font.small" description="Filter text font (small)" type="font" default="$(Roboto12)" value="normal 400 12px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.filter.text.font.large" description="Filter text font (large)" type="font" default="$(Roboto14)" value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.filter.text.color" description="Filter text color" type="color" default="rgba(255, 255, 255, 0.54)" value="rgba(255, 255, 255, 0.54)"/>
 <Variable name="body.filter.keyword.font.small" description="Filter keyword font (small)" type="font" default="$(RobotoBold12)" value="normal 700 12px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.filter.keyword.font.large" description="Filter keyword font (large)" type="font" default="$(RobotoBold14)" value="normal 700 14px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.filter.keyword.color" description="Filter keyword color" type="color" default="rgba(255, 255, 255, 0.87)" value="rgba(255, 255, 255, 0.87)"/>
 <Variable name="body.filter.link.font.small" description="Filter link font (small)" type="font" default="$(RobotoBold12)" value="normal 700 12px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.filter.link.font.large" description="Filter link font (large)" type="font" default="$(RobotoBold14)" value="normal 700 14px Roboto, sans-serif"/>
 <Variable name="body.filter.link.color" description="Filter link color" type="color" default="#4267b2" value="#4267b2"/>
</Group>
*/

-----------------------------------